Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Rits Groothandel B.V.

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Rits Groothandel B.V. en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens Rits Groothandel B.V. te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.

De webshop www.ritsfire.nl is onderdeel van Rits Groothandel B.V..

1.2. Alle door Rits Groothandel B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.


Artikel 2 Prijsaanpassing

2.1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat Rits Groothandel B.V. deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel 9.7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.

2.2. Rits Groothandel B.V. is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haarzelf had moeten begrijpen.

2.3. Rits Groothandel B.V. is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens en/of als er onvoorziene omstandigheden waar geen van de partijen vooraf wetenschap van had zich voordoen en deze extra werkzaamheden dan wel en/of extra kosten met zich meebrengen.

2.4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen en/of tussentijdse prijswijzigingen zoals grondstoffen, lonen en zoals bijvoorbeeld een verhoging van het btw-percentage, mogen door Rits Groothandel B.V. aan de wederpartij worden doorberekend.

2.5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door Rits Groothandel B.V. kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.


Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

3.1. De door Rits Groothandel B.V. vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Rits Groothandel B.V. noch knowhow die van Rits Groothandel B.V. afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van Rits Groothandel B.V..

3.2. Wanneer Rits Groothandel B.V.– om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of knowhow aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.


Artikel 4 Levertijd

4.1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan onder meer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Rits Groothandel B.V. te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is onder meer van belang: de dag van ontvangst door Rits Groothandel B.V. van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.

4.2. Enkel overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat Rits Groothandel B.V. in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan Rits Groothandel B.V. een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

4.3. Eventueel door Rits Groothandel B.V. te verrichten meerwerk zal -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – en gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.


Artikel 5 Risico-overgang

5.1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Rits Groothandel B.V., die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Rits Groothandel B.V. is te wijten.

5.2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

5.3. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Rits Groothandel B.V. aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.


Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

6.1 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Rits Groothandel B.V. in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

6.2 Rits Groothandel B.V. is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen en/of voorschriften.


Artikel 7 Taken wederpartij

7.1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:

7.1.a. De werkzaamheden welke niet tot de opdracht van Rits Groothandel B.V. behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door Rits Groothandel B.V. te verrichten werkzaamheden is geschied;

7.1.b. Licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

7.1.c. De aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.

7.1.d. Alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en dergelijke.
De opdrachtgever is op de hoogte dat een rookkanaal in de wettelijke zin tot een bouwwerk behoord en ten gevolge hiervan altijd een bouwvergunning nodig is.

7.1.e Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de ten gevolge daarvan voor Rits Groothandel B.V. ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan Rits Groothandel B.V. te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door Rits Groothandel B.V. worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. Rits Groothandel B.V. behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die Rits Groothandel B.V. op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.

Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van Rits Groothandel B.V. – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan Rits Groothandel B.V.af te geven.


Artikel 9 Betaling en annulering

9.1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Rits Groothandel B.V. of vooruitbetaald op de daarvoor gebruikelijke bankrekening(en).

9.2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om vooruit te betalen zal betaling plaatsvinden op een door Rits Groothandel B.V. aan te wijzen rekening.

9.3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient vooruitbetaling plaats te vinden voor aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum.

9.4. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen van de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft Rits Groothandel B.V. het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de hoogste wettelijke rente vermeerderd met 4% boete rente.

9.5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan Rits Groothandel B.V. te worden vergoed.

9.6 Wanneer Rits Groothandel B.V.in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door Rits Groothandel B.V. gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door Rits Groothandel B.V. worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

9.7. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat Rits Groothandel B.V. door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.
Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Rits Groothandel B.V. als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van Rits Groothandel B.V. beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. Rits Groothandel B.V. zal niet tot meer gehouden kunnen worden.

10.2. Rits Groothandel B.V.is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer Rits Groothandel B.V. wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.

10.3. Rits Groothandel B.V. aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld; vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

10.4. Indien Rits Groothandel B.V. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.5. Indien Rits Groothandel B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde, respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van Rits Groothandel B.V. is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige (ver)storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

10.6. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door Rits Groothandel B.V. geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rits Groothandel B.V. of van zijn leidinggevende, ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.

10.7. Wanneer Rits Groothandel B.V. een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in achtnemen door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuurproducten zoals natuursteen producten of andere binnen de branche geaccepteerde dingen.

10.8. Rits Groothandel B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingssysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door Rits Groothandel B.V. geleverde of gepresteerde.


Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters

11.1. Wanneer aan Rits Groothandel B.V. niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer Rits Groothandel B.V. deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

11.2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij.
Wanneer een en ander wél een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10.

11.3. Wanneer Rits Groothandel B.V. niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer Rits Groothandel B.V. dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

11.4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst Rits Groothandel B.V. er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het natuurlijk materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.

11.6 Wanneer aan Rits Groothandel B.V. niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer Rits Groothandel B.V. de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.Artikel 12 WEBWINKEL

Garantie & Retour en prijzenMocht er tussentijds wettelijke aanpassingen plaatsvinden dan gaan deze altijd voor op andere regelingen.

12.1. Prijzen 
De prijzen welke op de website zijn vermeld, zijn indicatieve en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Voor de actuele prijs dient u altijd eerst navraag te doen. Rits Groothandel B.V. behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen direct of achteraf door te berekenen. Artikelen welke een nul waarde hebben of aannemelijk foutief geprijsd, zullen niet geleverd worden voor het vernoemde bedrag. Voor de actuele prijs kunt u bellen met de klanten service 
0320-412111 of via de email info@rits groothandel.nl .  

Garantie en retourneringen

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, dit geldt wanneer de volledige order wordt teruggestuurd. Uitgezonderd zijn producten waar vermeld is dat dit niet het geval is zoals bijvoorbeeld Flexibel rookkanaal (wordt altijd op maat gemaakt) en glasplaten. Let op er zijn meer producten, het staat altijd specifiek vermeld. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, dit bedrag verschilt per pakket.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Rits Groothandel B.V. geretourneerd worden.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ritsgroothandel.nl of telefonisch 0320 412111. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag plus verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en controle hiervan terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.
Let op ! ! ! De kosten voor de retourzending zijn voor u.


Uitzonderingen retourneren

 a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d. Flexibele Rookkanalen (deze worden op maat voor u gemaakt).


Garantie
Op al onze producten geldt fabrieksgarantie. Vraag hierna bij de klantenservice info@ritsgroothandel.nl
telefonisch 0320 412111

Geschillenregeling
Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter en zullen plaats vinden in arrondissement  waar Rits Groothandel B.V is gevestigd.
Wij raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ritsgroothandel.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur hier komt u op de pagina die u door alle stappen heen helpt.


Hoe werkt dat?
De webwinkelier krijgt hiervan een bericht en krijgt vervolgens 7 dagen om alsnog met een oplossing te komen. Lukt het de webwinkelier niet, dan kunnen wij na 7 dagen bemiddelen. Onze ervaring is echter dat een klacht indienen via ons systeem de webwinkelier al snel beweegt om tot een oplossing te komen.
Tijdens de bemiddeling proberen we samen tot een oplossing te komen. Mocht je ondanks onze tussenkomst geen oplossing krijgen, dan biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijk geschillencommissie, in samenwerking met Digidispuut. Deze commissie behandelt geschillen en doet een bindende uitspraak. Hiermee voorkom je hoge juridische kosten voor beide partijen.
Doorloop de volgende stappen bij een geschil:
(1.) Stel de webwinkel op de hoogte van je klacht en vraag om een oplossing.
(2.) Is er na 14 dagen nog steeds geen zicht op een oplossing? Dan kun je WebwinkelKeur vragen om te bemiddelen.
(3.) Komen we er samen niet uit, dan kun je het geschil voorleggen aan onze geschillencommissie voor een bindende uitspraak door een jurist.
 
ODR-platform van de Europese Commissie
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."


Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
Rits Groothandel B.V.
Apolloweg 329
8239DC Lelystad
Nederland
Telefoon nummer (032) 041-2111
E-mail 
info@ritsgroothandel.nl

Inschrijving in de Kamer van Koophandel  onder nummer
kvk:  
76001326

BTW-identificatienummer: 8604.74.379.B.01